„Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr
POPW.01.05.00-26-0086/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”

Kwota dofinansowania 26 508,03 PLN